januar 2, 2017 Hviidadvokater 0Comment

Straffelovens § 171 om dokumentfalsk:

  • 171. Den, der gør brug af et falsk dokument til at skuffe i retsforhold, straffes for dokumentfalsk.

Stk. 2. Ved et dokument forstås en skriftlig eller elektronisk med betegnelse af udstederen forsynet tilkendegivelse, der fremtræder som bestemt til at tjene som bevis.

Stk. 3. Et dokument er falsk, når det ikke hidrører fra den angivne udsteder, eller der er givet det et indhold, som ikke hidrører fra denne.

 

Straffelovens § 172 om strafferammen for dokumentfalsk:

  • 172. Straffen for dokumentfalsk er bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. Er dokumentfalsk af særligt grov karakter, eller er et større antal forhold begået, kan straffen stige til fængsel i 6 år.

 

Karakteristika for dokumentfalsk:

Straffelovens § 171 og § 172 er placeret i straffelovens kapitel om forbrydelser vedrørende bevismidler.

I sager om dokumentfalsk rejses der tillige ofte tiltale for bedrageri. I forhold til økonomisk kriminalitet er dette en af de sagstyper, som der ofte bliver rejst tiltale inden for.

Dokumentfalsk kan være mange forskellige ting, og sagernes faktum kan variere meget fra sag til sag.

Det er en betingelse for at straffe for dokumentfalsk, at den tiltalte har gjort brug af et falsk dokument med henblik på at skuffe i retsforhold. Det falske dokument kan være alt fra en falsk underskrift, falskneri med betalingsmidler, ændringer i eksamensbeviser eller andre dokumenters faktiske indhold. Dokumentfalsk indeholder ikke nogen betingelse om, at gerningsmanden skal have haft et berigelsesforsæt. Dette er imidlertid i mange tilfælde alligevel årsagen til overtrædelsen.

Både straffelovens § 171 og § 172 angår begge dokumentfalsk – den første fastlægger gerningsindholdet og definition på, hvad der udgør et dokument. § 172 fastlægger strafferammen for overtrædelse af gerningsindholdet i § 171 om dokumentfalsk.

 

Strafferammen for dokumentfalsk:

Strafferammen er som angivet i § 172 for dokumentfalsk bødestraf eller fængsel i op til 2 år. I grovere tilfælde af dokumentfalsk kan dokumentfalsk imidlertid udløse op imod 6 års fængsel.

 

Retspraksis for sager om dokumentfalsk:

Mange sager angående dokumentfalsk udløser en betinget dom. Den betingede dom kombineres i nogle tilfælde med samfundstjeneste. De betingede dommes længde varierer meget fra sag til sag, og din forsvarsadvokat fremlægning af sagen, så den oplyses til størst mulig fordel for dig kan være afgørende for strafudmålingen.

En del sager om dokumentfalsk afgøres tillige med en ubetinget fængselsstraf. Ligesom de betingede domme varierer længden meget i sagerne, og det er en fordel så tidligt som muligt at få en forsvarsadvokat. I retspraksis er der eksempler på alt fra få dages fængsel til 4 år.

Endelig er også eksempler i retspraksis på, at dokumentfalsk alene har medført bødestraf.