januar 3, 2017 Hviidadvokater 0Comment

Straffelovens § 119 om vold mod personer i offentlig tjeneste eller hverv:

  • 119. Den, som med vold eller trussel om vold overfalder nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år.

Stk. 2. På samme måde straffes den, som, uden at forholdet falder ind under stk. 1, fremsætter trusler om vold, om frihedsberøvelse eller om sigtelse for strafbart eller ærerørigt forhold mod nogen, der af det offentlige er tillagt domsmyndighed eller myndighed til at træffe afgørelse vedrørende retsforhold eller vedrørende håndhævelse af statens straffemyndighed, i anledning af udførelsen af tjenesten eller hvervet, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling.

Stk. 3. Lægger nogen ellers de nævnte personer hindringer i vejen for udførelsen af deres tjeneste eller hverv, straffes han med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder. Ved fastsættelse af straffen skal det indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået, mens eller i umiddelbar forlængelse af at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted.

 

Karakteristika for vold mod personer i offentlig tjeneste:

Straffelovens § 119 om vold mod personer i offentlig tjeneste er placeret i straffelovens kapitel om forbrydelser mod den offentlige myndighed.

Bestemmelsen tilsigter at straffe personer, der udøver vold mod personer i offentlig tjeneste eller hverv. Det kan fx være politimænd i forbindelse med udførelsen af deres arbejde.

Trusler om vold er kriminaliseret i bestemmelsens stk. 2, og personer der lægger hindringer i vejen for personer i offentlig tjeneste kan straffes efter stk. 3.

Årsagen til denne selvstændige kriminalisering af vold mod personer i offentlig tjeneste og hverv skyldes, at det anses for mere samfundsskadeligt sammenholdt med anden vold (straffelovens §§ 244 og 245). Derfor vil personer, der udøver vold mod personer i offentlig tjeneste eller hverv formodningsvis blive idømt en højere straf, selvom der er tale om simpel vold efter straffelovens § 244.

 

Strafferammen for vold mod personer i offentlig tjeneste:

Straffelovens § 119, stk. 1 og 2:

Straffelovens § 119, stk. 1 og 2 angiver, at strafferammen for vold eller trusler mod personer i offentlig tjeneste eller hverv er bøde og op til 8 års fængsel. Stafferammen er meget bred, hvorfor sagens nærmere omstændigheder og fremhævelsen heraf er af afgørende betydning for sagens afgørelse.

Straffelovens § 119, stk. 3:

Straffelovens § 119, stk. 3 angiver, at strafferammen for at lægge forhindringer i vejen for personer i offentlig tjeneste er bøde eller op til 6 måneders fængsel.

Retspraksis for sager om vold mod personer i offentlig tjeneste:

Hovedparten af sager angående vold mod personer i offentlig tjeneste afgøres med en ubetinget fængselsstraf. Længden af frihedsstraffen varierer meget i praksis, men i størstedelen af sagerne idømmes den tiltalte ikke mere end 4 måneders fængsel. I praksis indgår det som en skærpende omstændighed, hvis gerningsmanden tidligere er voldsdømt.

Trusler mod personer i offentlig tjeneste medfører som udgangspunkt også en ubetinget frihedsstraf. Længden heraf er i de fleste tilfælde ikke længere end mellem 7-60 dages fængsel. En stor del af sagerne afgøres derudover med bøde eller tiltalefrafald.

Sager efter stk. 3 om at lægge forhindringer i vejen ender som udgangspunkt med bødestraf.