januar 2, 2017 Hviidadvokater 0Comment

Straffelovens § 216 om voldtægt:

  • 216. For voldtægt straffes med fængsel indtil 8 år den, der

1) tiltvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold eller

2) skaffer sig samleje ved anden ulovlig tvang, jf. § 260, eller med en person, der befinder sig i en tilstand eller situation, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen.

Stk. 2. For voldtægt straffes med fængsel indtil 12 år den, der har samleje med et barn under 12 år.

Stk. 3. Straffen efter stk. 1 kan stige til fængsel i 12 år, hvis voldtægten har haft en særligt farlig karakter eller der i øvrigt foreligger særligt skærpende omstændigheder.

Stk. 4. Ved fastsættelse af straffen skal der lægges vægt på den særlige krænkelse, der er forbundet med lovovertrædelsen.

Stk. 5. Det skal ved straffens fastsættelse i almindelighed indgå som en skærpende omstændighed, at forurettede er offer for menneskehandel.

 

Karakteristika for voldtægtssager:

Straffelovens § 216 om voldtægt er placeret i straffelovens kapitel om seksualforbrydelser.

Der kan enten rejses tiltale efter voldtægtsbestemmelsen i straffelovens § 216, når en person angiveligt ved vold eller trusler om vold tiltvinger sig samleje med andre. Derudover kan der også rejses tiltale, hvis gerningsmanden har anvendt anden ulovlig tvang efter § 260 for at opnå sameje, eller skaffer sig samleje med en person, der befinder sig i en tilstand, hvor denne ikke kan modsætte sig handlingen.

Der foreligger ikke nogen betingelse om, at ofret skal have været udsat for vold for, at der kan være tale om voldtægt. Gerningsindholdet i bestemmelsen er opfyldt så snart en person udnytter sit fysiske overtag til at opnå samleje. Din forsvarsadvokat kan sørge for at få fremhævet omstændigheder i den konkrete sag, der taler for så lille en straf som overhovedet muligt eller frifindelse.

Både gerningsmanden og ofret kan være af begge køn.

Straffelovens § 216 omfatter som udgangspunkt udelukkende samleje. Det er imidlertid muligt at straffe for flere forhold, fordi straffelovens § 225 fastlægger, at bestemmelsens strafferamme tillige kan anvendes ved andet seksuelt forhold end samleje.

Det er ikke kun fuldbyrdet voldtægt, der kan rejses tiltale for. Der kan også rejses tiltale for forsøg på voldtægt. Her skelnes der mellem et forsøg på voldtægt, og situationer hvor gerningsmanden selv er tilbagetrådt behørigt fra at skaffe sig samleje. Din forsvarsadvokat kan hjælpe dig med at fremhæve netop de omstændigheder i din sag, som taler til din fordel.

 

Strafferammen for voldtægt:

Straffelovens § 216 angiver, at strafferammen for voldtægt er op til 8 års fængsel. Hertil er der nogle særligt skærpende omstændigheder, der får strafferammen til at stige til op imod 12 års fængsel. Strafferammen forhøjes i tilfælde, hvor ofret var under 12 år på tidspunktet for voldtægten. Derudover kan voldtægter af særligt farlig karakter ligeledes få strafferammen til at stige.

Retspraksis for sager om voldtægt:

Voldtægtssager er svære at bevise, fordi parternes vidneudsagn har så stor betydning for at finde frem til sagens faktum. Derfor frifindes den tiltalte i voldtægtssager heller ikke sjældent. Straffen for voldtægt er i de fleste tilfælde en ubetinget fængselsdom. Varigheden heraf afhænger af flere momenter.

Et moment, der har betydning for strafudmålingen, er, hvilken type voldtægt der har fundet sted. Retspraksis skelner mellem tre typer af voldtægt:

  • Overfaldsvoldtægt.
  • Kontaktvoldtægt.
  • Parvoldtægt.

I retspraksis bedømmes parvoldtægt og kontaktvoldtægt lempeligere i forbindelse med strafudmålingen i forhold til overfaldsvoldtægt.

Straffelovens § 81 og § 82 har desuden også indflydelse på strafudmålingen. Her er oplistet en række formidlende og skærpende omstændigheder i forbindelse med overtrædelser af straffeloven. For voldtægter vil det fx være en skærpende omstændighed, hvis voldtægten skete af flere i forening, der er blevet udvist særlig hensynsløshed osv.