januar 2, 2017 Hviidadvokater 0Comment

Straffelovens § 222 om seksuelt misbrug af børn:

  • 222. Den, som har samleje med et barn under 15 år, straffes med fængsel indtil 8 år, medmindre forholdet er omfattet af § 216, stk. 2.

Stk. 2. Har gerningsmanden skaffet sig samlejet ved udnyttelse af sin fysiske eller psykiske overlegenhed ved brug af tvang eller fremsættelse af trusler, kan straffen stige til fængsel indtil 12 år.

Stk. 3. Ved fastsættelse af straffen efter stk. 1 skal det indgå som en skærpende omstændighed, at gerningsmanden har skaffet sig samlejet ved udnyttelse af sin fysiske eller psykiske overlegenhed.

 

Karakteristika for sager om seksuelt misbrug af børn:

Straffelovens § 222 er placeret i straffelovens kapitel om seksualforbrydelser.

I bestemmelsen er der et absolut forbud mod samleje med børn under 15 år. Dette betyder som udgangspunkt, at barnets mulige samtykke eller initiativ ikke har nogen betydning for vurderingen af ansvarsgrundlaget.

Bestemmelsen omhandler som udgangspunkt samleje med børn under 15 år. Straffelovens § 225 fastlægger imidlertid, at anden kønslig omgang end samleje med børn ligeledes kan straffes efter § 222.

Udgangspunktet for straf for de fleste bestemmelser i straffeloven er, at gerningsmanden har haft forsæt til at begå overtrædelsen. Denne bestemmelse er imidlertid en undtagelse hertil, da der kan straffes efter bestemmelsen for uagtsomt at bedømme et barns alder forkert. Dermed er der ikke et krav om forsæt, fordi en vis grad af uagtsomhed i nogle tilfælde er nok. Din forsvarsadvokat kan hjælpe dig med at fremhæve de momenter i din konkrete sag, som taler for den mindst mulige straf eller frifindelse.

Når gerningsindholdet for straffelovens § 222 om seksuelt samleje med børn under 15 år og gerningsindholdet for voldtægt efter straffelovens § 216 er opfyldt, så straffes der som udgangspunkt i sammenstød for overtrædelserne.

 

Strafferammen for seksuelt misbrug af børn:

Straffelovens § 222 angiver, at strafferammen for seksuelt misbrug af børn under 15 år som udgangspunkt er op til 8 års fængsel.

Hvis gerningsmanden har udnyttet sin fysiske eller psykiske overlegenhed til at skaffe sig samleje med barnet, så kan straffen imidlertid stige til op imod 12 års fængsel.

 

Retspraksis for sager med seksuelt misbrug af børn:

De fleste afgørelser om seksuelt misbrug af børn medfører en ubetinget fængselsstraf. Den ubetingede doms længde varierer meget, hvilket primært skyldes sagernes forskelligartethed.

Flere momenter kan spille ind i forhold til strafudmålingen. Det kan fx være et samtykke fra barnet. I sager, hvor den tiltalte og barnet har været i et kærestelignende forhold, er der eksempler på, at den tiltalte alene er blevet idømt en betinget straf evt. med vilkår om samfundstjeneste. Det er din forsvarsadvokats opgave at fremhæve de momenter i sagen, som taler for den mindst mulige straf.