januar 2, 2017 Hviidadvokater 0Comment

Straffelovens § 235 om børneporno:

  • 235. Den, som udbreder pornografiske fotografier eller film, andre pornografiske visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor barnets liv udsættes for fare, hvor der anvendes grov vold, hvor der forvoldes barnet alvorlig skade, eller hvor der er tale om udbredelse af mere systematisk eller organiseret karakter.

Stk. 2. Den, som besidder eller mod vederlag eller gennem internettet eller et lignende system til spredning af information gør sig bekendt med pornografiske fotografier eller film, andre pornografiske visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 omfatter ikke besiddelse af fotografier, film el.lign. af en person, der er fyldt 15 år, hvis den pågældende samtykker i besiddelsen.

 

Karakteristika for børneporno:

Straffelovens § 235 om børneporno er placeret i straffelovens kapitel om seksualforbrydelser.

Der er to forskellige forhold, der kriminaliseres i bestemmelsen hhv. udbredelse af børneporno i stk. 1 og besiddelse af børneporno i stk. 2.

Det er en forudsætning for at kunne straffe efter § 235 om børneporno, at den, der er på billederne, skal være under 18 år. Endvidere skal billederne være af pornografisk karakter. Det kan fx være, at barnet på billederne har samleje eller lignende. Billeder af børns kønsdele kan også kategoriseres som værende børneporno.

Der er ikke nogen betingelse om, at der i forbindelse med udbredelsen udveksles penge. Der kan altså straffes så snart de udbredes. Der straffes sjældent for udbredelse alene, da udbredelsen i de fleste tilfælde forudsætter en eller anden form for besiddelse.

I bestemmelsen er angivet en række skærpende omstændigheder, som der kan have betydning for strafudmålingen. De skærpende omstændigheder er blandt andet, hvor barnets liv udsættes for fare, hvor der anvendes grov vold, hvor der forvoldes barnet alvorlig skade, eller hvor der er tale om udbredelse af mere systematisk eller organiseret karakter.

Der er en betingelse om forsæt til at begå overtrædelsen både fsva. stk. 1. og 2.

 

Strafferammen for børneporno:

Strafferammen i stk. 1:

Straffelovens § 235, stk. 1 angiver, at strafferammen for udbredelse af børneporno er fængsel i op til 2 år. I særligt grove tilfælde stiger strafferammen imidlertid til op imod 6 års fængsel. Nogle momenter for, hvornår strafferammen stiger, er angivet i bestemmelsen og i ovenstående afsnit.

Strafferammen i stk. 2:

Straffelovens § 235, stk. 2 angiver, at strafferammen for besiddelse af børneporno er bøde eller fængsel til op imod 1 år.

 

Årsagen til, at der er forskellige strafferammer for hhv. udbredelse og besiddelse af børneporno er, at det vurderes at være mere samfundsskadeligt at udbrede børneporno i forhold til at besidde dette.

 

Retspraksis for sager om børneporno:

Udbredelse af børneporno udløser som udgangspunkt en ubetinget frihedsstraf. I enkelte tilfælde i retspraksis er den tiltalte imidlertid alene blevet idømt en betinget dom. Frihedsstraffenes længde varierer meget, da de enkelte sagers faktum er forskellige. Her kan din forsvarsadvokats fremlægning af sagen få stor betydning for strafudmålingen. I retspraksis er der eksempler på alt fra få dages til 1 års fængsel. Det er forholdsvist få sager, hvor den idømte fængselsstraf er over 1 år. Som nævnt straffes der i de fleste tilfælde også for besiddelse, når man dømmes for udbredelse af børneporno.

Besiddelse udløser som udgangspunkt en ubetinget fængselsstraf. Dennes længde varierer ligeledes, men er i praksis sjældent længere end 6 måneder. I få tilfælde har besiddelse af børneporno alene udløst bødestraf.