januar 2, 2017 Hviidadvokater 0Comment

Straffelovens § 237 om manddrab:

  • 237. Den, som dræber en anden, straffes for manddrab med fængsel fra 5 år indtil på livstid.

 

Karakteristika for manddrab:

Straffelovens § 237 om manddrab er placeret i straffelovens kapitel om forbrydelser mod liv og legeme. Her er tillige placeret en række andre angreb på andres liv og legeme fx vold, grov vold, vold med døden til følge mv.

Det er en forudsætning for at straffe efter straffelovens § 237, at gerningsmanden har haft det fornødne forsæt til at begå manddrab.

Forsætligt manddrab efter § 237 står i modsætning til det uagtsomme manddrab i straffelovens § 241.

Der kan både rejses tiltale for drab, men også forsøg kan straffes efter bestemmelsen.

 

Strafferammen for manddrab:

Straffelovens § 237 om manddrab angiver, at strafferammen er 5 års fængsel og indtil livstid. Livstidsdomme er i Danmark ikke nødvendigvis resten af gerningsmandens liv. Det er fastlagt i straffelovens § 41, at personer med livstidsdomme efter 12 kan få afgjort, om de kan opnå prøveløsladelse.

 

Retspraksis for sager om manddrab:

I praksis medfører straffe for manddrab efter straffelovens § 237 altid ubetingede fængselsstraffe. De fleste fængselsstraffe er mellem 6 og 14 års fængsel. Strafudmålingen beror imidlertid meget på de nærmere omstændigheder i sagen, og derfor kan en god forsvarsadvokat være afgørende for, hvilken straf der udmåles. Din forsvarsadvokat vil kunne fremhæve de momenter i sagen, som der taler for så lille en straf som overhovedet muligt.