januar 3, 2017 Hviidadvokater 0Comment

Straffelovens § 241 om uagtsomt manddrab:

  • 241. Den, som uagtsomt forvolder en andens død, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 8 år. Er forholdet begået i forbindelse med spirituskørsel, overtrædelse af færdselslovens § 54, stk. 1 eller 2, eller særligt hensynsløs kørsel, anses dette som en særligt skærpende omstændighed.

 

Karakteristika for uagtsomt manddrab:

Straffelovens § 241 om uagtsomt manddrab er placeret i straffelovens kapitel om forbrydelser mod liv og legeme.

I praksis anvendes bestemmelsen oftest i forbindelse med trafikdrab.

Uagtsomt manddrab er en af de få bestemmelser i straffeloven, hvor der ikke kræves forsæt til at begå overtrædelsen. Der kan altså straffes, hvis gerningsmanden ikke har handlet tilstrækkeligt forsigtigt (været uagtsomt).

Straffelovens § 249 anvendes, hvis der alene er tale om uagtsom legemsbeskadigelse.

 

Strafferammen for uagtsomt manddrab:

Straffelovens § 241 om uagtsomt manddrab angiver, at strafferammen er bøde eller op imod 4 måneders fængsel. Hvis der er særligt skærpende omstændigheder i den enkelte sag, så kan strafferammen stige til op imod 8 års fængsel.

Der er særskilt nævnt i bestemmelsen, at spirituskørsel og særligt hensynsløs kørsel vil kunne udgøre en skærpende omstændighed.

 

Retspraksis for sager om uagtsomt manddrab:

I de fleste sager idømmes gerningsmanden en bødestraf, mens der i sager angående spirituskørsel som udgangspunkt idømmes en ubetinget fængselsstraf.

Sagerne om uagtsomt manddrab i forbindelse med spirituskørsel medfører i praksis som udgangspunkt en ubetinget fængselsstraf på mellem 6-8 måneder. Straffen kan imidlertid både blive hhv. højere og lavere, da de konkrete omstændigheder i sagen er afgørende.

Strafudmålingen for uagtsomt manddrab er meget forskellig, hvilket navnlig skyldes sagernes varierende karakter og personernes individuelle forhold.