januar 3, 2017 Hviidadvokater 0Comment

Straffelovens § 244 om vold:

  • 244. Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.

 

Karakteristika for vold:

Straffelovens § 244 om vold er placeret i straffelovens kapitel om forbrydelser mod liv og legeme.

Bestemmelsen angår simpel vold – i modsætningen til grov vold som er særskilt kriminaliseret i straffelovens § 245.

Vold er ud fra bestemmelsens ordlyd et angreb mod en anden persons legeme. Psykisk vold er dermed ikke omfattet.

Den udøvede vold skal for, at der kan straffes efter bestemmelsen være uberettiget. Et eventuelt samtykke fra ofret medfører altså, at der ikke kan straffes. Derudover vil vold sket i forbindelse med myndighedsudøvelse som udgangspunkt heller ikke kunne straffes efter bestemmelsen.

Vold mod nogle persongrupper er selvstændigt kriminaliseret i andre straffelovsbestemmelser fx vold mod personer i offentlig tjeneste eller hverv. Særligt skærpende omstændigheder gør sig tillige gældende, hvis den udøvede vold er sket over for personer, der via deres arbejde er særligt udsat for vold fx dørmænd (straffelovens § 247, stk. 2).

 

Strafferammen for vold:

Straffelovens § 244 om vold angiver, at strafferammen som udgangspunkt er op til 3 års fængsel. Bestemmelsen om simpel vold angår i praksis ofte vold sket på diskoteker osv.

Straffelovens § 247 og § 248 angiver momenter, der kan medføre straffen hhv. forhøjes eller lempes.

 

Retspraksis for sager om vold:

Straffelovens § 244 er i praksis den mest anvendte bestemmelse fsva. voldssager. De fleste sager idømmes den tiltalte en ubetinget fængselsstraf. Der er imidlertid flere eksempler fra praksis, hvor den tiltalte får en betinget dom.

Generelt dømmes gentagelsestilfælde hårdere i retspraksis end førstegangsovertrædelser.

Det er de konkrete omstændigheder i den givne sag, der afgør længden af straffen. Derfor er det vigtigt at alliere sig med en god forsvarsadvokat, der kan hjælpe med at fremhæve de omstændigheder, der taler til din fordel.