januar 3, 2017 Hviidadvokater 0Comment

Straffelovens § 266 om trusler:

  • 266. Den, som på en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd, truer med at foretage en strafbar handling, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

 

Karakteristika for trusler:

Straffelovens § 266 om trusler er placeret i straffelovens kapitel om freds- og æreskrænkelser.

Det er en forudsætning for at kunne straffe efter straffelovens § 266, at truslen skal være egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd. Eftersom den alene skal være egnet til at fremkalde frygt, så er det ikke en forudsætning for at straffe, at truslen rent faktisk fremkalder frygt. Det beror på en konkret vurdering i hver enkelt sag, om truslen er egnet til at fremkalde frygt.

Derudover er det en betingelse for at kunne straffe efter bestemmelsen, at den tiltalte har haft det fornødne forsæt til at fremsætte truslen og fremkalde frygt ved ofret.

I praksis rejses der i nogle tilfælde tiltale efter både § 260 og § 266. En sådan tiltale rejses, hvis anklagemyndigheden vurderer, at den tiltalte har haft det fornødne forsæt til at den fremsatte trussel skal virke handlingsbestemmende.

Selvom der fremsættes trusler, så sker der ikke nødvendigvis tiltale efter denne bestemmelse. Dette skyldes at overtrædelser såsom røveri (§ 288), voldtægt (§ 216) mv. er trusler en del af gerningsindholdet, og der vil som udgangspunkt udelukkende rejses tiltale for de andre overtrædelser.

 

Strafferammen for trusler:

Straffelovens § 266 om trusler angiver, at strafferammen går fra bødestraf til op imod 2 års fængsel.

 

Retspraksis for sager om trusler:

I mange sager udløser trusler bødestraf. Bødestraffens størrelse varierer i praksis, da det afhænger af sagens nærmere omstændigheder.

En stor del af afgørelserne omkring trusler medfører imidlertid ubetinget fængsel. Her idømmes gerningsmanden sjældent mere end 4 måneders fængsel. Strafudmålingen afhænger af den konkrete sags faktiske omstændigheder.