januar 3, 2017 Hviidadvokater 0Comment

Straffelovens § 276 om tyveri:

  • 276. For tyveri straffes den, som uden besidderens samtykke borttager en fremmed rørlig ting for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved dens tilegnelse. Med rørlig ting sidestilles her og i det følgende en energimængde, der er fremstillet, opbevaret eller taget i brug til frembringelse af lys, varme, kraft eller bevægelse eller i andet økonomisk øjemed.

 

Karakteristika for tyveri:

Straffelovens § 276 om tyveri er placeret i straffelovens kapitel om formueforbrydelser. Dermed er det en betingelse for at kunne straffe, at gerningsmanden har haft et berigelsesforsæt.

Tyveri karakteriseres ved, at den tiltalte angiveligt skulle have tilegnet sig noget, som reelt set ikke tilhører denne. Tyveri adskiller sig fra røveri (§ 288) ved, at der ikke udøves vold eller fremsættes trusler om vold i forbindelse med et tyveri.

Tyveri kan let forveksles med øvrige formueforbrydelser fx underslæb. Ved underslæb skal gerningsmanden imidlertid have haft genstanden i lovlig besiddelse frem til den ulovlige tilegnelse af genstanden.

Derudover kan tyveri forveksles med brugstyveri (§§ 293 og 293a). Ved et brugstyveri har tyven imidlertid ikke samme berigelsesforsæt, da tyveriet sker med henblik på at bruge genstanden fx brugstyveri af bil.

Du kan ikke blive dømt for en straffelovsbestemmelse, hvor du ikke opfylder gerningsindholdet. Din forsvarsadvokat kan skelne mellem disse overtrædelser og hjælpe dig, hvis der ikke er rejst korrekt tiltale.

 

Strafferammen for tyveri:

Straffelovens § 285 angiver, at strafferammen for tyveri er fængsel i op til 1 år og 6 måneder. Når der er tale om grovere tilfælde af tyveri kan straffen imidlertid stige til op imod 6 års fængsel.

Straffelovens § 286 angiver momenter for, hvornår straffes skal skærpes fx grov udførelsesmåde, udført af flere i forening, det stjålnes værdi m.v.

Straffelovens § 287 angiver i stedet momenter for, hvornår straffen kan lempes fx det stjålnes værdi m.v.

 

Retspraksis for sager om tyveri:

I praksis er tyveri den berigelsesforbrydelse, som der oftest rejses tiltale efter og idømmes straf for.

Der er eksempler i retspraksis på både betingede og ubetingede domme for tyveri. Mange betingede domme afsiges med vilkår om samfundstjeneste.

De ubetingede fængselsstraffe er ikke særlig ofte længere end 3 måneder, og der dømmes sjældent mere end 1 års fængsel for tyveri.