januar 2, 2017 Hviidadvokater 0Comment

Straffelovens § 278 om underslæb:

  • 278. For underslæb straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding

1) tilegner sig en fremmed rørlig ting, der er i hans varetægt, uden at forholdet falder ind under § 277,

2) fragår modtagelsen af pengelån eller andet lån til eje eller af en ydelse, for hvilken der skal svares vederlag,

3) uretmæssig forbruger ham betroede penge, selv om han ikke var forpligtet til at holde disse afsondrede fra sin egen formue.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, omfatter ikke dispositioner over købte genstande, med hensyn til hvilke en sælger har forbeholdt sig ejendomsret, indtil købesummen er betalt.

 

Karakteristika for underslæb:

Straffelovens § 278 om underslæb hører til straffelovens kapitel om formueforbrydelser.

Det er en forudsætning for overtrædelse af § 278 om underslæb, at gerningsmanden har haft et berigelsesforsæt.

Underslæb kendetegnes ved, at den tiltalte har tilegnet sig noget, som har været i dennes varetægt. Det er netop på dette punkt, hvor underslæb adskiller sig fra tyveri. For at der kan rejses tiltale for underslæb skal den forudgående besiddelse være lovlig.

Straffelovens § 278 om underslæb inddeles i tre typer underslæb. Fælles for dem alle er, at gerningsmanden tilegner sig noget uberettiget efter en lovlig besiddelse.

Straffelovens § 278, stk. 1, nr. 1:

Der stilles som betingelse for overtrædelse af nr. 1, at den tiltalte skal have tilegnet sig en fremmed rørlig ting. Genstanden skal have været i lovlig besiddelse af den tiltalte, og forholdet må ikke kunne føres ind under straffelovens § 277 om ulovlig omgang med hittegods.

Straffelovens § 278, stk. 1, nr. 2:

Bestemmelsen anvendes ikke særlig ofte i praksis, da manglende betaling ofte skyldes andre forhold fx modkrav eller lignende.

Straffelovens § 278, stk. 1, nr. 3:

Her skal den tiltalte have forbrugt penge, som han var blevet betroet. Det kan fortolkes på flere måder, hvornår en person er blevet betroet med penge – din forsvarsadvokat kan hjælpe dig med at oplyse sagen til den størst mulige fordel for dig.

Straffelovens § 278 om underslæb er primær sammenholdt med straffelovens § 280 om mandatsvig.

 

Strafferammen for underslæb:

Straffelovens § 285 angiver, at underslæb som udgangspunkt kan straffes med fængsel i op til 1 år og 6 måneder. I grovere tilfælde af underslæb kan straffen imidlertid stige til op imod 8 års fængsel.

Strafferammen anvendes sjældent til dets maksimum i sager vedrørende økonomisk kriminalitet herunder underslæb. Dette skyldes til dels, at hver enkelt sag udmåles ud fra den konkrete omstændigheder i sagen. Oftest er der en række formildende omstændigheder i den enkelte sag fx den tiltaltes manglende forsæt til at begå overtrædelsen.

 

Retspraksis for sager om underslæb:

De fleste sager om underslæb afgøres med en betinget dom og heraf afgøres mange uden straffastsættelse. Derudover er flere betingede domme for underslæb med vilkår om samfundstjeneste. Bødestraf forekommer heller ikke sjældent i sager om underslæb.

En lille del af sagerne i praksis afgøres med ubetinget fængsel. Heraf får de fleste ikke mere end maksimalt 6 måneders fængsel.