januar 2, 2017 Hviidadvokater 0Comment

Straffelovens § 279 om bedrageri:

  • 279. For bedrageri straffes den, som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved retsstridigt at fremkalde, bestyrke eller udnytte en vildfarelse bestemmer en anden til en handling eller undladelse, hvorved der påføres denne eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende, et formuetab.

 

Karakteristika for bedrageriforbrydelser:

Bedrageribestemmelsen er placeret i straffelovens kapitel om formueforbrydelser. Dermed er der en forudsætning om, at forbrydelsen skal have haft til formål at skaffe gerningsmanden eller andre uberettiget vinding på bekostning af, at andre lider et økonomisk tab.

Hvis ikke anklagemyndigheden kan bære bevisbyrden for, at gerningsmanden har haft det fornødne forsæt til at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, så kan der ikke straffes for bedrageri. Selvom man ikke opnår vinding i forbindelse med en overtrædelse af straffelovens § 279 om bedrageri, så kan der straffes for forsøg – hvis det altså kan bevises.

Endnu en betingelse for overtrædelse af straffelovens § 279 om bedrageri er, at der skal foreligge en vildfarelse hos tredjemand. Denne vildfarelse skal være fremvirket for at opnå det økonomiske udbytte. Vildfarelsen er oftest fremvirket vha. en handling, men også undladelser kan falde ind under gerningsindholdet for bedrageri.

Din forsvarsadvokat kan hjælpe dig, hvis du bliver tiltalt for bedrageri. I flere tilfælde kan det være svært for anklagemyndigheden at bevise, at den tiltalte er skyldig i bedrageri. Dette skyldes, at der i de fleste sager er en række omstændigheder, som taler imod at straffe for bedrageri. Det kan fx være, at den tiltalte ikke har haft det fornødne forsæt til at begå overtrædelsen.

Der er flere forskellige typer af bedrageri. Kendetegnende for dem alle er, at gerningsindholdet i bestemmelsen skal være overtrådt, og den tiltalte skal have haft det fornødne forsæt til at begå overtrædelsen.

 

Strafferammen for bedrageri:

Straffelovens § 285 angiver, at strafferammen for bedrageri som udgangspunkt er 1 år og 6 måneders fængsel. I grovere tilfælde af bedrageri kan strafferammen imidlertid stige til op imod 8 års fængsel.

Strafferammen anvendes sjældent til dets maksimum. Dette skyldes, at straffen i hver enkelt sag udmåles konkret, hvortil alle omstændigheder i sagen spiller en rolle. Din forsvarsadvokat kan fremhæve netop de momenter i din sag, som taler for den mindst mulige straf eller frifindelse.

 

Retspraksis for bedragerisager:

I praksis har anklagemyndigheden svært ved at få folk dømt for bedrageri. Gerningsmanden skal som nævnt have haft det fornødne forsæt, hvilket anklagemyndigheden skal bevise. Det kan anbefales at tage kontakt til en forsvarsadvokat hurtigst muligt, således der hurtigst muligt fokuseres på det rigtige.

De fleste sager om bedrageri afgøres med en betinget dom evt. med vilkår om samfundstjeneste. Derudover afgøres flere sager med en bødestraf. I nogle sager idømmes ubetingede fængselsstraffe på op imod 1 år. De konkrete omstændigheder i hver enkelt sag har afgørende betydning for strafudmålingen. Derfor kan din forsvarsadvokat være afgørende for, hvilken straf du bliver idømt.