januar 2, 2017 Hviidadvokater 0Comment

Straffelovens § 280 om mandatsvig:

  • 280. For mandatsvig straffes, for så vidt forholdet ikke falder ind under §§ 276-279 a, den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding påfører en anden formuetab

1) ved misbrug af en for ham skabt adgang til at handle med retsvirkning for denne eller

2) ved i et formueanliggende, som det påhviler ham at varetage for den anden, at handle mod dennes tarv.

 

Karakteristika for mandatsvig:

Straffelovens § 280 om mandatsvig findes i straffelovens kapitel om formueforbrydelser.

Det er en betingelse for at blive straffet efter bestemmelsen, at man har opnået en økonomisk gevinst på bekostning af andres formuetab.

Bestemmelsen er negativt afgrænset, således der alene straffes efter bestemmelsen om mandatsvig, hvis ikke gerningsindholdet kan henføres til §§ 276-279a. Det er en forudsætning for at straffe efter bestemmelsen, at den tiltalte har haft adgang til andres midler.

I loven sondres der imellem to typer af mandatsvig hhv. straffelovens § 280 stk. 1, nr. 1 og 2. Sondringen beror som udgangspunkt i, hvilken adgang gerningsmanden har haft til den andens midler. Det er en betingelse for begge overtrædelser, at den tiltalte har haft forsæt til at bryde tillidsforholdet pga. et økonomisk motiv.

Straffelovens § 280, stk. 1, nr. 1:

Den tiltalte har fået adgang fx på baggrund af en tilladelse eller lignende.

Straffelovens § 280, stk. 1, nr. 2:

Den tiltalte skal her have været forpligtiget til at forvalte den anden persons midler.

 

Strafferammen for mandatsvig:

Straffelovens § 285 angiver, at straffen for mandatsvig som udgangspunkt er 1 år og 6 måneders fængsel. I grovere tilfælde af mandatsvig kan straffen imidlertid stige til op imod 8 års fængsel.

Strafferammen anvendes sjældent til dets maksimum i forbindelse med sager om økonomisk kriminalitet herunder mandatsvig. Dette skyldes, at der i de fleste sager er konkrete omstændigheder, der kan tale for en mindre straf. Din forsvarsadvokat vil kunne fremhæve de formildende omstændigheder, som netop gør sig gældende i din sag. På den måde kan du få så lille en straf som muligt eller blive frifundet.

 

Retspraksis for sager om mandatsvig:

De fleste sager om mandatsvig afgøres med en betinget dom og nogle med vilkår om samfundstjeneste. I andre tilfælde kan mandatsvig afgøres med bødestraf.

Det er få sager, der ender med en ubetinget fængselsstraf for mandatsvig. I tilfælde af idømmelse af en fængselsstraf er denne ikke særligt ofte over 4 måneder. Fængselsstraffe over 1 år forekommer sjældent i praksis.