januar 2, 2017 Hviidadvokater 0Comment

Straffelovens § 289 om skatte-, moms-, og toldsvig:

  • 289. Med fængsel indtil 8 år straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding gør sig skyldig i overtrædelse af særligt grov karakter af skatte-, told-, afgifts- eller tilskudslovgivningen eller af § 289 a.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder kun anvendelse, hvis der i den i stk. 1 nævnte lovgivning er henvist til denne bestemmelse.

Stk. 3. Ved udmåling af tillægsbøde efter § 50, stk. 2, i forbindelse med overtrædelse af stk. 1 skal der lægges vægt på, om forbrydelsen er af særlig grov beskaffenhed navnlig på grund af udførelsesmåden, eller fordi forbrydelsen er udført af flere i forening, eller når et større antal forbrydelser er begået.

 

Karakteristika for skatte-, moms- og toldsvig:

Straffelovens § 289 om skatte-, moms- og toldsvig er placeret i straffelovens kapitel om formueforbrydelser. Dermed foreligger en grundbetingelse om, at den tiltalte har haft et berigelsesforsæt i forbindelse med overtrædelsen.

Bestemmelsen angår overtrædelser af fiskal lovgivning fx særlove som momsloven, skattekontrolloven eller toldloven. Fiskal lovgivning er lovregler angående skat, moms og told.

Straffelovens § 289 anvendes udelukkende, hvis særlovgivningen henviser til bestemmelsen. Derfor har bestemmelsen heller ikke et nærmere afgrænset gerningsindhold, fordi gerningsindholdet bestemmes i særlovgivningen. Bestemmelsen om skatte-, moms- og toldsvig i straffeloven er derfor som udgangspunkt en strafudmålingsregel. Denne forhøjer strafferammen fra særlovgivningen, hvis der er tale om overtrædelser af særligt grov karakter. Almindelige – ikke grove – overtrædelser af særlovgivningen vil derfor ikke straffes efter § 289.

Størrelsen af unddragelsen har stor betydning:

Når det vurderes, at fiskal lovgivning er overtrådt, så skal det belyses, hvorvidt der er sket unddragelse eller tilegnelse – og i hvilket omfang. Unddragelsen eller tilegnelsens størrelse har i praksis stor betydning for, hvordan sagen videre behandles. Som hovedregel sondres der i praksis mellem sager, hvor der er unddraget/tilegnet for mere eller mindre end 500.000 kr. Det er sager, hvor unddragelsen er større end 500.000 kr., hvor straffelovens § 289 finder anvendelse.

Beløbet er ikke det eneste moment i sagen, som har betydning for, hvorvidt der skal rejses tiltale efter § 289. Derfor anbefales det så tidligt som muligt at få en forsvarsadvokat ind i sagen. Din forsvarsadvokat kan have stor betydning for, hvilken bestemmelsen anklagemyndigheden rejser tiltale efter.

Sagerne fra retspraksis er meget forskelligartede, da det navnlig varierer, hvilken særlovgivning gerningsmanden har overtrådt. Derudover er der i de fleste sager en række formildende omstændigheder, som din forsvarsadvokat kan hjælpe dig med at fremhæve på behørig vis.

 

Strafferammen for skatte-, moms- og toldsvig:

Straffelovens § 289 angiver, at strafferammen for unddragelse eller tilegnelse af særligt grov karakter kan straffes med fængsel i op til 8 år.

Strafferammen efter § 289 er højere end særlovgivningens. Derfor er det altid en fordel for den tiltalte, hvis der alene rejses tiltale efter særlovgivningen.

 

Retspraksis for sager om skatte-, moms- og toldsvig:

Det er sjældent, at strafferammen anvendes fuldt ud i denne type sager. Dette skyldes, at der oftest er flere omstændigheder i den konkrete sag, der taler for en mindre straf – omstændigheder din forsvarsadvokat kan sørge for at få fremdraget under sagen.

Bestemmelsen er ikke særlig ofte anvendt i praksis, da den kun anvendes i særligt grove tilfælde af skatte-, moms- og toldsvig.